ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นวลศรี ตั้งใจพัฒนากุล
 

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นวลศรี  ตั้งใจพัฒนากุล

คุณโยมมารดาของ พระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าคณะแขวงบางแวก และเจ้าอาวาสวัดบางแวก

ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางแวก  แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ - วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เริ่มสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น ของทุกวัน

และกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ  คุณแม่นวลศรี  ตั้งใจพัฒนากุล(เป็นกรณีพิเศษ)

ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ เมรุวัดนก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายนามเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นวลศรี  ตั้งใจพัฒนากุล

   วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

พระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก

คณะสงฆ์วัดบางแวก พี่น้อง หลาน และคณะญาติ

    วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

มูลนิธิการศึกษาสัณห์พรนิมิต 

มูลนิธิโชติปาโลวัดบางแวก

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (แจ้) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

คณะสงฆ์อุบาสก อุบาสิกา ครูอาจารย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท มายด์วายเคชั่น จำกัด

มูลนิธิร่วมกตัญญู

    วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

ครอบครัวคำเอี่ยม

    วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ครอบครัวแสงดาว – แก้วขาว – นุ้ยสอน ครอบครัวบุญชุบ และหลานๆ

    วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

พระครูศีลวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

พระอาจารย์อภิญญา คณุตฺตโม-คณะศิษย์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

พระครูสรพาจน์โฆษิต (อ.มนตรี) คณะศิษย์เข็มทอง

พระครูสังฆภาณวิจิตร (สุนทร) เจ้าอาวาสวัดพระขาว  

คุณวิทย์  วัดอรุณ (w.w.w.pra.kachon.com)

คุณสุปราณี คุณวิกรม เจนจวบจิตร 

คุณแม่มาลี โพธิ์ชวัง

คุณสมศักดิ์ นิลดี

    วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

พระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

คณะสงฆ์พระวินยาธิการส่วนกลาง

เจ้าคณะเขต ชมรมเจ้าคณะแขวง       

กลุ่มสหธมิกพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นวลศรี  ตั้งใจพัฒนากุล (เป็นกรณีพิเศษ)

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ เมรุวัดนก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

    วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

เวลา ๙.๐๐ น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร

เวลา ๙.๓๐ น.  พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป

เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลบนจิตการธานวัดนก

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๐๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา ๑๕.๓๐ น. พระราชาคณะแสดงปาฐกถาธรรม ๑ รูป

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทอดผ้าบังสกุล ๑๐ ไตร

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตรจำนวน ๑ ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บนเมรุ

ประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระราชทาน

พระราชทานเพลิงศพ

    วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

เวลา ๗.๐๐ น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๕ รูป พิจารณาผ้าไตรและรับภัตตาหาร ๓ หาบ

 

ประวัติโดยสังเขป คุณแม่นวลศรี     ตั้งใจพัฒนากุล

ชาตะ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ - มตะ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

คุณแม่นวลศรี     ตั้งใจพัฒนากุล แม่พระแห่งวัดบางแวก

“รู้หรือยัง โยมแม่วัดบางแวกสิ้นแล้ว” เสียงโทรศัพท์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณแม่นวลศรี ตั้งใจพัฒนากุล

ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาย่อมมีการบอกข่าวกันเฉพาะในหมู่ญาติ แต่คุณแม่นวลศรี ไม่ใช่บุคคลธรรมดา เพราะ

เป็นโยมแม่ของพระครูธีรธรรมานันท์ หรือเรียกอีกต่อว่า “แม่พระ”

คุณแม่นวลศรี เกิดในสกุลแซ่อึ้ง เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ณ บ้านย่านตลาดวัดนิมมานรดี
 
บางแค กรุงเทพมหานคร โดยเป็นธิดาของคุณพ่อใช้กี่ คุณแม่มาซี่ แซ่อึ้ง มีพี่น้องร่วมสายโลหิต

จำนวน ๕ ท่านคือ

๑.   นายไว้              แซ่อึ้ง

๒.   นายทำ             แซ่อึ้ง

๓.   คุณแม่นวลศรี    แซ่อึ้ง

๔.   นายชาญ           แซ่อึ้ง

๕.   นายเซ่มั้น         แซ่อึ้ง

ลูกสาวคนจีนในยุคนั้นส่วนมากจะต้องรับภาระธุระงานของบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการงานทุกอย่าง หลังจาก

เรียนจบประถมศึกษา มีวิชาหนังสือติดตัวคุณแม่นวลศรีจึงได้ออกมาช่วยกิจการของครอบครัว ซึ่งประกอบ

อาชีพเครื่องหนัง คุณแม่นวลศรีมีความวิริยะอุตสาหะ สามารถสืบทอดกิจการของครอบครัวโดยมีชื่อเสียง

ในการผลิตเครื่องหนัง โดยเฉพาะรองเท้า

ต่อมาคุณแม่นวลศรี ย้ายไปอยู่กับมารดาที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี และที่ชลบุรีนี่เองคุณแม่นวลศรีจึงได้

พบรักกับคุณพ่อบุญผ่อง ตั้งใจพัฒนากุล และเมื่อแต่งงานแล้วจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ชุมชนวัดบางแวก ประกอบ

อาชีพที่ถนัดคือการทำรองเท้า ซึ่งเป็นอาชีพเดิมของครอบครัวคุณพ่อบุญผ่อง คุณแม่นวลศรี มีบุตร-ธิดา

จำนวน ๓ ท่านคือ

 

๑.พระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก

๒.นางสาวสุมณฑา           ตั้งใจพัฒนากุล

๓.นางสาววริศา                ตั้งใจพัฒนากุล

          เมื่อคุณพ่อบุญผ่อง เสียชีวิตแล้ว คุณแม่นวลศรีจึงได้เดินทางไปอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งสิ่งที่คลายเหงาของคุณแม่นวลศรีคือการดูแลหลานๆ เพราะลูกสาวต้องดูแลกิจการสวนยางซึ่งเป็นอาชีพ

ที่ต้องใช้เวลาและความอดทน ระยะหลังเมื่อมีเวลา พระครูธีรธรรมานันท์และเพื่อนสนิทคือ

พระครูศีลวัฒนาภรณ์ วัดประยุรวงศาวาส มักจะเดินทางไปเยี่ยมเสมอ หรือเมื่อมีงานสำคัญๆ ของวัดบางแวก

คุณแม่นวลศรีพร้อมลูกและหลาน มักจะฝากปัจจัยมาร่วมทำบุญ ด้วยวัยที่ต้องตรากตรำทำงานมาตั้งแต่ก่อน

แต่งงาน ถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว  คุณแม่นวลศรีก็คงรับภาระต่างๆเหมือนเคย ทำให้ร่างกายระยะ

หลังนั้น โรคาพยาธิเบียดเบียนอยู่เสมอ

เมื่อต้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ คุณแม่นวลศรี ได้ล้มป่วยอย่างหนักลูกๆ ได้นำเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาล

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จนเป็นปรกติดีแล้ว คุณแม่นวลศรีได้กลับมาอยู่กับลูกสาวและหลานๆ

ด้วยความสุขสงบ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปโดยที่ทุกคนไม่คาดคิดว่า คุณแม่นวลศรี จะจากไปเพราะสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจของท่านเป็นปรกติดีจนทุกคนคลายความกังวล

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. คุณแม่นวลศรี จากไปด้วยอาการสงบ

ณ บ้านจังหวัดมุกดาหาร สิริอายุ ๗๓ ปี ๘ เดือน ท่ามกลางความอาลัยของลูกๆ   เมื่อพระครูธีรธรรมานันท์

ทราบข่าวจึงได้รีบเดินทางพร้อมกับผู้ติดตาม เพื่อรับศพคุณแม่นวลศรี มาบำเพ็ญกุศล ณ วัดบางแวก

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภายในบริเวณวัดบางแวกหลังจากพระครูธีรธรรมานันท์เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร  ญาติโยมผู้เคารพ

นับถือ ต่างเข้ามาสอบถามข่าวเป็นระยะๆ พระครูศีลวัฒนาภรณ์ วัดประยุรวงศาวาส บริหารจัดการดูแล

ความเรียบร้อยทางวัด ทั้งเรื่องศาสนพิธีทั้งเรื่องการเตรียมสถานที่ พระครูปลัดรัตนวัฒน์ วัดบางพลีใหญ่กลาง

ติดต่อบอกข่าวตลอดวัน และตอนเย็นจึงได้นำหีบบรรจุศพที่จัดอย่างดีนำมาถวาย ดอกไม้หน้าศพพระครู

สรพาจน์โฆษิต รับเป็นเจ้าภาพ พระวินัยเวที วัดเสนาสนาราม จังหวัดอยุธยา พระครูอาทรศาสนกิจ

พระครูวิธานอมรกิจ กลุ่มสหธรรมมิก อำเภอบางพลี หลายรูป

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ศพของคุณแม่นวลศรี เดินทางมาถึงวัดบางแวก มีพิธีรดน้ำศพตามประเพณีโดย

พระเถรานุเถระที่เฝ้ารออยู่ตั้งแต่หัวค่ำ เมื่อบรรจุหีบแล้วพระรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

นำพระสงฆ์บังสุกุลปากหีบ ต่อจากนั้นพระสงฆ์วัดบางแวกสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งกำหนด

พิธีงานศพของคุณแม่นวลศรี จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม ซึ่งกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพไปจนถึง

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และทำการปลงศพในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ เมรุวัดนก ซึ่งอยู่ในละแวก

ใกล้เคียงกัน พระครูธีรธรรมานันท์ในฐานะผู้เป็นพระลูกชาย รับภารธุระตั้งแต่การช่วย จนถึงการ

จัดงานศพโดยมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้ที่พระครูธีรธรรมานันท์นับถือ และเพื่อนสหธรรมมิกที่มีความสนิทสนม

กัน เรียกว่าน้ำใจไม่เคยขาดสำหรับคนมีน้ำใจ

ดวงวิญญาณของคุณแม่นวลศรี ตั้งใจพัฒนากุล คงมีความสุขในสัมปรายภพ เพราะมีลูกชายเป็นพระ

ที่สำคัญ เป็นพระผู้มากด้วยน้ำใจอีกด้วย กุศลผลบุญนี้ย่อมส่งให้คุณแม่นวลศรี   เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

สมกับเป็น แม่พระแห่งวัดบางแวกหน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม